BK COFFEE ตาคงวิทย์ กาแฟสด BK Bakery BK ขนมไทย โรงเรียนตาคงวิทยา รัชมังคลาภิเษก จ.สุรินทร์

 

BK COFFEE กลุ่มทักษะอาชีพกาแฟสด โรงเรียนตาคงวิทยา รัชมังคลาภิเษก จ.สุรินทร์ เป็นหนึ่งในหลายกิจกรรมที่มีความโดดเด่นด้านการฝึกการปฏิบัติงานด้านวิชาชีพแก่นักเรียนโรงเรียนตาคงวิทยา รัชมังคลาภิเษก กล่าวคือ นักเรียนได้ฝึกการเป็นผู้ประกอบการด้านอาหารและการบริการ และเป็นการหารายได้ระหว่างเรียนสำหรับนักเรียนและสถานศึกษา ส่งผลให้นักเรียนมีคุณลักษณะที่ดีในการปฏิบัติงาน ชุมชนศรัทธา เชื่อมั่น ยอมรับและให้ความร่วมมือกับโรงเรียนมากขึ้น

กิจกรรมกลุ่มทักษะอาชีพกาแฟสด ใช้เงินทุนเริ่มต้นสำหรับอุปกรณ์และเครื่องมือในการผลิต (ยังไม่รวมต้นทุนวัตถุดิบเครื่องดื่ม) ในการประกอบกิจการ จำนวน 33,749 บาท จำแนกเป็น 

1. เครื่องชงกาแฟพร้อมบด 1 เครื่อง อายุการใช้งาน 10 ปี (29,900 บาท)
2. อุปกรณ์เสริมในการทำกาแฟ 1 ชุด อายุการใช้งาน 2 ปี (500 บาท)
3. ถังใส่น้ำแข็ง 1 ถัง 3,000 บาท อายุการใช้งาน 5 ปี (3,000 บาท)
4. แก้วพลาสติกพร้อมฝา 100 ชุด (314 บาท)
5. หลอด 1 แพ็ค (35 บาท)

สำหรับชนิดเครื่องดื่มที่มีให้บริการมี 3 ชนิด ได้แก่ กาแฟสด, ชา และ ชาเนสที ซึ่งนอกจาก BK COFFEE จะให้บริการและต้อนรับแขก หรือผู้มีเกียรติที่มาเยี่ยมชมโรงเรียนตาคงวิทยา รัชมังคลาภิเษกแล้ว ยังจำหน่ายให้กับบุคคลทั่วไปและออกร้านจำหน่ายในงานต่างๆ ร่วมกับ BK Bakery, BK ขนมไทย ที่มีเมนูอาหารเพื่อสุขภาพอื่นอีกหลากชนิด เช่น สลัดผัก ขนม ฝีมือนักเรียนอีกมากมาย 

ท่านที่สนใจสนับสนุนโครงการส่งเสริมอาชีพและการมีงานทำของนักเรียน หรือต้องการเรียนรู้เกี่ยวกับทักษะอาชีพกาแฟสด ติดต่อเพิ่มเติมที่ :
[School Partner Number 03]
สถานศึกษา : โรงเรียนตาคงวิทยา รัชมังคลาภิเษก ต.ตาคง อ.สังขะ จ.สุรินทร์ 32150 โทร 0-4459-0382
ครูที่ปรึกษา : นางสาวอรพรรณ จันทร์สิงห์ (โทร 0000000000)
ผู้อำนวยการโรงเรียน : นางอุดมพร สิงห์ชัย (โทร 0000000000)Leave a Comment