ปุ๋ยหมักมูลสัตว์แสงทอง จ.สุรินทร์ ปุ๋ยหมักใส่พืช ไม้ประดับ ผลงานนักเรียนโรงเรียนแสงทรัพย์ประชาวิทยาคาร

compost-sangthong

ปุ๋ยหมักมูลสัตว์แสงทอง ผลงานนักเรียนโรงเรียนแสงทรัพย์ประชาวิทยาคาร จ.สุรินทร์ กิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ : โครงการส่งเสริมอาชีพและการมีงานทำของนักเรียน โรงเรียนแสงทรัพย์ประชาวิทยาคาร

ท่านที่สนใจสนับสนุนโครงการส่งเสริมอาชีพและการมีงานทำของนักเรียน ติดต่อเพิ่มเติมที่ :  
[School Partner Number 02]
สถานศึกษา : โรงเรียนแสงทรัพย์ประชาวิทยาคาร ต.ตาอ็อง อ.เมือง จ.สุรินทร์
ครูที่ปรึกษา : ครูนาสรัลดา พรจินดาสกุล (088-4794791) 
ผู้อำนวยการโรงเรียน : นางสาวทองใบ ตลับทอง (088-5804391)Leave a Comment