[E-book] จำหน่ายเนื้อหาสอบ ป.บัณฑิตครู 2562 คู่มือเตรียมสอบ ป.บัณฑิต วิชาชีพครู 2562 แนวข้อสอบ ป.บัณฑิต วิชาชีพครู

E-book สอบ ป.บัณฑิต วิชาชีพครู 2562 พร้อมแนวข้อสอบ ป.บัณฑิตวิชาชีพครู 2562 ของมหาวิชาดอทคอม สำหรับเตรียมสอบ ป.บัณฑิต วิชาชีพครู ปี 2562 อัพเดทครอบคลุมตาม ข้อบังคับคุรุสภา ว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562 เนื้อหาประกอบด้วย

(1) การเปลี่ยนแปลงบริบทของโลก สังคม และแนวคิดของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
(2) จิตวิทยา พัฒนาการ จิตวิทยาการศึกษา และจิตวิทยา ให้คำปรึกษา ในการวิเคราะห์และพัฒนาผู้เรียนตามศักยภาพ
(3) เนื้อหาวิชาที่สอน หลักสูตร ศาสตร์การสอน และเทคโนโลยีดิจิทัลในการจัดการเรียนรู้
(4) การวัด ประเมินผลการเรียนรู้ และการวิจัยเพื่อแก้ปัญหาและพัฒนาผู้เรียน
(5) การใช้ภาษาไทย ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา
(6) การออกแบบและการดำเนินการเกี่ยวกับงานประกันคุณภาพการศึกษา
(7) แนวข้อสอบ ตามมาตรฐานที่ 1-6 (ข้างต้น) จำนวน 48 หน้า

จุดเด่นของเอกสารชุดนี้ คือ เป็นการนำเสนอสาระสำคัญ เพื่อเตรียมตัวสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในหลักสูตร ป.บัณฑิต วิชาชีพครู ปี 2562 ในสถาบันที่คุรุสภาให้การรับรองหลักสูตร เป็นไฟล์ PDF พิมพ์ด้วยตัวอักษร TH SarabunPSK ขนาด 16 Point จำนวน 241 หน้า (เหมาะสำหรับท่านที่ยังไม่ได้เริ่มอ่านหนังสือ และท่านที่อ่านแล้วแต่ต้องการสรุปใจความสำคัญ รวมถึงท่านที่ต้องการพกไว้เพื่อความอุ่นใจก่อนสอบ และนำไปอ่านทบทวนก่อนสอบ) 

ราคาของ E-book : 149 บาท 

ท่านที่ประสงค์จะเป็นเจ้าของ E-book สอบ ป.บัณฑิต วิชาชีพครู 2562

โอนเงินเข้าบัญชีธนาคารกรุงไทย สาขา รัตนบุรี
ชื่อบัญชี นายไพรัช   อนันตสุข หมายเลขบัญชี 677-6-74204-9

*** จำนวน 149 บาท ***

(กรุณาโอนเป็นเศษสตางค์เพื่อง่ายต่อการตรวจสอบ เช่น 149.01)

แล้วส่งหลักฐานการโอนเงินพร้อมระบุ “E-book ป.บัณฑิตครู” พร้อม E-mail ของท่าน
มาที่ E-mail :: anantasook@gmail.com
หรือแจ้งที่ www.facebook.com/krusmart หรือ  Line : sakanan_kku หรือ SMS ที่ 0955452529

กรุณาแนบหลักฐานมาด้วยนะครับ เช่น รูปถ่ายสลิป ATM หลักฐานการโอน วัน เวลา

ผมจะส่ง E-book ให้ท่านทางเมล์ ภายใน 24 ชั่วโมง (หลังได้รับการแจ้งชำระเงิน)

 

ความรู้เพิ่มเติม : ข้อบังคับคุรุสภา ว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพ พ.ศ.2556 กำหนดมาตรฐานความรู้ สำหรับวิชาชีพครู 11 มาตรฐาน (ของเก่า ปัจจุบันใช้ฉบับ พ.ศ. 2562) ดังนี้
1.ความเป็นครู
2.ปรัชญาการศึกษา
3.ภาษาและวัฒนธรรม
4.จิตวิทยาสำหรับครู
5.การพัฒนาหลักสูตร
6.การจัดการเรียนรู้และการจัดการชั้นเรียน
7.การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้
8.นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา
9.การวัดและการประเมินผลการเรียนรู้
10.การประกันคุณภาพการศึกษา
11.คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณLeave a Comment