[ปัง] คู่มือเตรียมสอบ รอง ผอ.โรงเรียน 2562 ภาค ก กฎหมายในการบริหารงานในหน้าที่ [E-BOOK สรุปเนื้อหา กฎหมายสอบ รอง ผอ.]

E-book สอบรองผู้อำนวยการสถานศึกษา 2562 ภาค ก กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานในหน้าที่ เป็นการสรุปประเด็นสำคัญ “ที่คงคำพูดเดิมในกฎหมาย แต่ได้ใจความสำคัญครบถ้วน” ของ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานในหน้าที่ผู้บริหารสถานศึกษา ตามหลักสูตรการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา 2562 จำนวน 14 รายการ ดังนี้

1. กฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติ/ สาระสำคัญร่าง พ.ร.บ. การศึกษาฯ (ใหม่)
2. กฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ
3. สาระสำคัญเกี่ยวกับคำสั่งหัวหน้า คสช. ที่ 16/2560 และ 19/2560
4. กฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
5. กฎหมายว่าด้วยสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา
6. กฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง
7. กฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการ
8. กฎหมายว่าด้วยการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ
9. กฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองเด็ก
10. กฎหมายว่าด้วยการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
11. กฎหมายว่าด้วยการศึกษาภาคบังคับ
12. กฎหมายว่าด้วยความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่
13. กฎหมายว่าด้วยลูกเสือ
14. วิสัยทัศน์ประเทศไทย ยุทธศาสตร์ชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนพัฒนาการศึกษากระทรวงศึกษาธิการ จุดเน้นนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ และ สพฐ. ปีงบประมาณ 2562

E-Book นี้เรียบเรียงโดย มหาวิชา (หรือชื่อเดิม จะเด็ดติวเตอร์)
– ผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสถานศึกษา กลุ่มทั่วไป ลำดับที่ 29 ของประเทศ (30 พฤษภาคม 2555) แต่สละสิทธิ์การเข้าดำรงตำแหน่ง 2 ครั้ง
– ผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถานศึกษา กลุ่มทั่วไป ลำดับที่ 3 ของ สพม. 33 (24 กุมภาพันธ์ 2558)

จุดเด่นของเอกสารชุดนี้ คือ เป็นการสรุปย่อสาระสำคัญ เพื่อเตรียมตัวสอบผู้บริหารแบบเน้นๆ ก่อนทำข้อสอบ หรือทบทวนก่อนสอบจริง 1 สัปดาห์ เป็นไฟล์ PDF พิมพ์ด้วยตัวอักษร TH SarabunPSK ขนาด 16 Point จำนวน 142 หน้า (เหมาะสำหรับท่านที่ยังไม่ได้เริ่มอ่านหนังสือ และท่านที่อ่านแล้วแต่ต้องการสรุปใจความสำคัญ รวมถึงท่านที่ต้องการพกไว้เพื่อความอุ่นใจก่อนสอบ และนำไปอ่านทบทวนก่อนสอบ) 

ราคาของ E-book : 180 บาท 

ท่านที่ประสงค์จะเป็นเจ้าของ E-book สอบรองผู้อำนวยการสถานศึกษา 2562
ภาค ก กฎหมายที่เกี่ยวข้องในการบริหารงานในหน้าที่ ฉบับสรุปพกไปสอบ

โอนเงินเข้าบัญชีธนาคารกรุงไทย สาขา รัตนบุรี
ชื่อบัญชี นายไพรัช   อนันตสุข หมายเลขบัญชี 677-6-74204-9

*** จำนวน 180 บาท ***

(กรุณาโอนเป็นเศษสตางค์เพื่อง่ายต่อการตรวจสอบ เช่น 180.01)

แล้วส่งหลักฐานการโอนเงินพร้อมระบุ “E-book กฎหมาย” พร้อม E-mail ของท่าน
มาที่ E-mail :: anantasook@gmail.com
หรือแจ้งที่ www.facebook.com/krusmart หรือ  Line : sakanan_kku หรือ SMS ที่ 0955452529

กรุณาแนบหลักฐานมาด้วยนะครับ เช่น รูปถ่ายสลิป ATM หลักฐานการโอน วัน เวลา

ผมจะส่ง E-book ให้ท่านภายใน 24 ชั่วโมง (หลังได้รับการแจ้งชำระเงิน)

E-book นี้ เป็นเนื้อหาล้วนๆ ไม่มีข้อสอบ

[สนใจ E-book สอบรอง ผอ. ชุดความรู้ความสามารถในการบริหารงานในหน้าที่ คลิกที่นี่]Leave a Comment