[ปัง] คู่มือเตรียมสอบ รอง ผอ.โรงเรียน 2562 ภาค ก ความสามารถในการบริหารงานในหน้าที่ [E-BOOK สรุป งานในหน้าที่ สอบ รอง ผอ.]

E-book สอบรอง ผอ. สถานศึกษา 2562 ภาค ก ความสามารถในการบริหารงานในหน้าที่ เป็นการสรุป พรบ. กฎ ระเบียบ ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานในหน้าที่ ตามหลักสูตรการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา 2562 จำนวน 4 กลุ่มบริหารงาน และเน้นๆ อัพเดทกลุ่มบริหารงบประมาณ เรื่อง การบริหารพัสดุ ดังนี้

ตอนที่ 1 งานบริหารวิชาการ [การส่งเสริมการใช้และพัฒนาหลักสูตร, หลักการสอน, หลักจิตวิทยาและการจัดกระบวนการเรียนรู้/ การส่งเสริมและพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา/ การพัฒนาระบบการวัดและประเมินผล/ การส่งเสริมการใช้สื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา/ การส่งเสริมสนับสนุนการวิจัย/ การนิเทศภายในโรงเรียน/ การส่งเสริมและจัดการศึกษาให้กับผู้เรียน ทุกกลุ่มเป้าหมาย/ หลักสูตรแกนกลางการศึกษา 2551 ฉบับแก้ไข พ.ศ. 2560 และที่เกี่ยวข้อง]

ตอนที่ 2 งานบริหารงานบุคคล [หลักการบริหารงานบุคคล/ การบังคับบัญชาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา/ การสรรหา บรรจุ แต่งตั้ง/ การเสริมสร้างประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน/ วินัยและการรักษาวินัย/ การดำเนินการทางวินัย/ การออกจากราชการ/ การอุทธรณ์และการร้องทุกข์/ การจัดทำมาตรฐาน ภารกิจงานของข้าราชการครูฯ/ การประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูฯ/ การส่งเสริมสนับสนุนข้าราชการครูฯ/ การประเมินวิทยฐานะ/ การขอเครื่องราชย์อิสริยาภรณ์/ ประเภทการลา]

ตอนที่ 3 งานบริหารทั่วไป [งานธุรการ/ การประสานความร่วมมือกับชุมชนในการระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา/ การจัดระบบควบคุมภายในสถานศึกษา/ การเก็บเงินบำรุงการศึกษาของสถานศึกษา/ งานข้อมูลและสารสนเทศ/ ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับ NEW DLTV/ ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน/ ระเบียบที่เกี่ยวข้องกับงานบริหารทั่วไป/ งานอาคารสถานที่และสภาพแวดล้อม]

ตอนที่ 4 งานบริหารงบประมาณ [การวางแผนการพัฒนาสถานศึกษา ประเมิน และจัดทำรายงานเกี่ยวกับกิจการของสถานศึกษา/ การบริหารงบประมาณ การเงิน/ สรุปสาระสำคัญการบริหารพัสดุ]

ตอนที่ 5 เพิ่มเติมสาระสำคัญ (งานบริหารงบประมาณ) [พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560, ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560, กฎกระทรวง ตาม พ.ร.บ. พัสดุ 2560 จำนวน 7 ฉบับ]

E-Book นี้เรียบเรียงโดย มหาวิชา (หรือชื่อเดิม จะเด็ดติวเตอร์)
– ผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสถานศึกษา กลุ่มทั่วไป ลำดับที่ 29 ของประเทศ (30 พฤษภาคม 2555) แต่สละสิทธิ์การเข้าดำรงตำแหน่ง 2 ครั้ง
– ผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถานศึกษา กลุ่มทั่วไป ลำดับที่ 3 ของ สพม. 33 (24 กุมภาพันธ์ 2558)

จุดเด่นของเอกสารชุดนี้ คือ เป็นการสรุปย่อสาระสำคัญ เพื่อเตรียมตัวสอบผู้บริหารแบบเน้นๆ ก่อนทำข้อสอบ หรือทบทวนก่อนสอบจริง 1 สัปดาห์ เป็นไฟล์ PDF พิมพ์ด้วยตัวอักษร TH SarabunPSK ขนาด 16 Point จำนวน 229 หน้า (เหมาะสำหรับท่านที่ยังไม่ได้เริ่มอ่านหนังสือ และท่านที่อ่านแล้วแต่ต้องการสรุปใจความสำคัญ รวมถึงท่านที่ต้องการพกไว้เพื่อความอุ่นใจก่อนสอบ และนำไปอ่านทบทวนก่อนสอบ) 

ราคาของ E-book : 180 บาท 

ท่านที่ประสงค์จะเป็นเจ้าของ E-book สอบ รอง ผอ.สถานศึกษา 2562
ภาค ก ความสามารถในการบริหารงานในหน้าที่ ฉบับสรุปพกไปสอบ

โอนเงินเข้าบัญชีธนาคารกรุงไทย สาขา รัตนบุรี
ชื่อบัญชี นายไพรัช   อนันตสุข หมายเลขบัญชี 677-6-74204-9

*** จำนวน 180 บาท ***

(กรุณาโอนเป็นเศษสตางค์เพื่อง่ายต่อการตรวจสอบ เช่น 180.01)

แล้วส่งหลักฐานการโอนเงินพร้อมระบุ “E-book ความสามารถ” พร้อม E-mail ของท่าน
มาที่ E-mail :: anantasook@gmail.com
หรือแจ้งที่ www.facebook.com/krusmart หรือ  Line : sakanan_kku หรือ SMS ที่ 0955452529

กรุณาแนบหลักฐานมาด้วยนะครับ เช่น รูปถ่ายสลิป ATM หลักฐานการโอน วัน เวลา

ผมจะส่ง E-book ให้ท่านทางเมล์ ภายใน 24 ชั่วโมง (หลังได้รับการแจ้งชำระเงิน)

E-book นี้ เป็นเนื้อหาล้วนๆ ไม่มีข้อสอบ

[สนใจ E-book สอบรอง ผอ. ชุดกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน คลิกที่นี่]2 Comments

  1. นัฐพล says:

    เปิดบริการช่วงไหนครับ

Leave a Comment