[ข้อมูล] หลักเกณฑ์สอบ ผอ. รอง ผอ. ว19 กลุ่มประสบการณ์ ขอบเขตเนื้อหาการออกข้อสอบผู้บริหารฯ สังกัด สพฐ.ปี 2558 กลุ่มประสบการณ์

เกณฑ์การออกข้อสอบและการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการและผู้อำนวยการสถานศึกษา กลุ่มประสบการณ์ ปี พ.ศ. 2558 (ภาค ก 100 คะแนน ภาค ข 150 คะแนน รวม 250 คะแนน)

หลักสูตรการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง “รองผู้อำนวยการสถานศึกษาและผู้อำนวยการสถานศึกษา” กลุ่มประสบการณ์ สังกัด สพฐ. ปี 2558  มีดังนี้

ภาค ก ความรู้ความสามารถทั่วไป (คะแนน 100 คะแนน)
– ให้ผู้ดำเนินการคัดเลือกดำเนินการประเมิน ด้วยวิธีการสอบข้อเขียนแบบปรนัย โดยเน้นการวิเคราะห์ และการนำไปใช้เป็นสำคัญ ดังรายละเอียดต่อไปนี้
1. ความรู้ทั่วไปและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน (คะแนน 50 คะแนน)
1) นโยบายรัฐบาล แผนการบริหารราชการแผ่นดิน และวาระแห่งชาติ
2) สถานการณ์ทางเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองของประเทศไทยในปัจจุบัน
3) การบริหารยุคใหม่ การบริหารการเปลี่ยนแปลง และทฤษฏีทางการบริหาร
4) หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
5) กฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติ (พรบ.การศึกษาแห่งชาติ+พรบ.การศึกษาภาคบังคับ+กฎหมายลูก)
6) กฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ
7) กฎหมายว่าด้วยสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา
8) กฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
9) กฎหมายว่าด้วยระเบียบวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง
10) กฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการ
11) กฎหมายว่าด้วยการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ
12) กฎหมายว่าด้วยคุ้มครองเด็ก
13) กฎหมายว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
14) กฎหมาย กฎ ระเบียบ หลักเกณฑ์และวิธีการที่เกี่ยวข้องโดยตรงที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกำหนด (ถ้ามี ให้ระบุไว้ในประกาศรับสมัครด้วย)
15) ความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน โดยให้เป็นไปตามที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกำหนด

2. ความสามารถในการบริหารงานในหน้าที่ (คะแนน 50 คะแนน)
ให้เน้นการวิเคราะห์ การแก้ปัญหา และการตัดสินใจในการบริหารงานในหน้าที่ ดังนี้
1) การบังคับบัญชาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา อำนาจและหน้าที่บริหารกิจการของสถานศึกษาให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ นโยบาย และวัตถุประสงค์ของสถานศึกษา
2) การวางแผนพัฒนาการศึกษา ประเมิน และจัดทำรายงานเกี่ยวกับกิจการของสถานศึกษา
3) การจัดทำ และพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา การจัดกระบวนการเรียนรู้ การพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษา การนิเทศ และการวัดผล ประเมินผล
4) การส่งเสริมและจัดการศึกษาให้กับผู้เรียนทุกกลุ่มเป้าหมายทั้งในระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัย
5) การจัดทำระบบประกันคุณภาพการศึกษา
6) การบริหารงบประมาณ การเงินและทรัพย์สิน
7) การวางแผนการบริหารงานบุคคล การสรรหา การบรรจุ แต่งตั้ง การเสริมสร้างประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน วินัย การรักษาวินัย การดำเนินการทางวินัย การออกจากราชการ การอุทธรณ์และการร้องทุกข์
8) การจัดทำมาตรฐานและภาระงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา การประเมินผลการปฏิบัติงาน ตามมาตรฐานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
9) การส่งเสริมสนับสนุนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
10) การประสานความร่วมมือกับชุมชนและท้องถิ่น ในการระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษาและให้บริการด้านวิชาการแก่ชุมชน
11) การจัดระบบควบคุมภายในสถานศึกษา
12) การจัดระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนหรือนักศึกษา

ภาค ข ความเหมาะสมกับตำแหน่ง (คะแนน 150 คะแนน)
1. ประเมินประวัติและผลงาน (คะแนน 100 คะแนน)
– ให้ดำเนินการประเมินประวัติและผลงาน โดยให้สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกำหนดตัวชี้วัดและคะแนนแต่ละองค์ประกอบการประเมินและประกาศตัวชี้วัดและคะแนนแต่ละองค์ประกอบการประเมินพร้อมกับประกาศรับสมัคร
2. สัมภาษณ์ (คะแนน 50 คะแนน)

ดาวน์โหลด >> [หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผอ.-รองผอ.โรงเรียน สังกัดสพฐ. ว19 ลงวันที่ 16 ธันวาคม 2557]

ข้อสังเกต
1) เนื้อหาที่เพิ่มคือ “ความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน”
2) เนื้อหาที่ถูกตัดออกคือ “สมรรถนะทางการบริหาร” (ไม่มี)
3) ให้น้ำหนักคะแนนภาค ข. ความเหมาะสมกับตำแหน่งสูงถึง 150 คะแนน โดยเฉพาะการประเมินประวัติและผลงาน 100 คะแนน

ชมคลิปที่เกี่ยวข้อง คลิปที่จะทำให้ท่านสอบติด : คลิกเพื่อรับชมรับฟัง
1. บรรยายสรุปเนื้อหา การบริหารวิชาการ
2. บรรยายสรุปเนื้อหา การบริหารทั่วไป
3. บรรยายสรุปเนื้อหา การบริหารงานบุคคล
4. บรรยายสรุปเนื้อหา การบริหารงบประมาณ ตอน การเงินการบัญชี
5. บรรยายสรุปเนื้อหา การบริหารงบประมาณ ตอน การพัสดุและสินทรัพย์ 
6. บรรยายสรุปเนื้อหา สมรรถนะทางการบริหาร

พิเศษ : สำหรับท่านที่ต้องการ E-book สรุปเนื้อหาเตรียมสอบผู้บริหารสถานศึกษา 2558 คุณภาพสูง ราคาสบายกระเป๋า ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่นี่ >> [E-book สรุปเนื้อหาเตรียมสอบผู้บริหารสถานศึกษา 2558]Leave a Comment