[ข้อมูล] หลักเกณฑ์สอบ ผอ. รอง ผอ. ว19 กลุ่มทั่วไป ขอบเขตเนื้อหาการออกข้อสอบผู้บริหารสถานศึกษา สังกัด สพฐ. 2558 กลุ่มทั่วไป

เกณฑ์การออกข้อสอบและการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการและผู้อำนวยการสถานศึกษา กลุ่มทั่วไป ปี พ.ศ. 2558 (ภาค ก 200 คะแนน ภาค ข 100 คะแนน รวม 300 คะแนน)

หลักสูตรการสอบผู้บริหาร สำหรับกลุ่มทั่วไป มีดังนี้

ภาค ก ความรู้ความสามารถทั่วไป (200 คะแนน) จำแนก 2 ส่วน ดังนี้

1. ความรู้ทั่วไปและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน (คะแนน 100 คะแนน)
– นโยบายรัฐบาล แผนการบริหารราชการแผ่นดิน และวาระแห่งชาติ
– นโยบายทางเศรษฐกิจ สังคมและการเมืองของประเทศไทยในปัจจุบัน 
– การบริหารยุคใหม่ การบริหารการเปลี่ยนแปลง และทฤษฎีทางการบริหาร
– หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
– พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
– พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
– พระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546
– พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547  และที่แก้ไขเพิ่มเติม
– พระราชบัญญัติเงินเดือน เงินวิทยฐานะและเงินประจำตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547
– พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางการปกครอง พ.ศ. 2539
– พระราชบัญญัติความผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539
– พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540
– พระราชบัญญัติการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ พ.ศ. 2551
– พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546
– พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546
– กฎ ระเบียบ หลักเกณฑ์ และวิธีการที่เกี่ยวข้องโดยตรงที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกำหนด
– ความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษ ที่เกี่วข้องกับการปฏิบัติงาน โดยให้เป็นไปตามที่ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกำหนด

2. ความสามารถในการบริหารงานในหน้าที่ (คะแนน 100 คะแนน)
-การบังคับบัญชาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา อำนาจหน้าที่การบริหารกิจการของสถานศึกษาให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ นโยบายและวัตถุประสงค์ของสถานศึกษา
-การวางแผนการพัฒนาสถานศึกษา ประเมิน และจัดทำรายงานเกี่ยวกับกิจการของสถานศึกษา
-การจัดทำและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา การจัดกระบวนการเรียนรู้การพัฒนาสื่อนวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษา การนิเทศ และการวัดผลประเมินผล
-การส่งเสริมและจัดการศึกษาให้กับผู้เรียน ทุกกลุ่มเป้าหมายทั้งในระบบ นอกระบบและตามอัธยาศัย
– การจัดทำระบบประกันคุณภาพการศึกษา
– การบริหารงบประมาณ การเงินและทรัพย์สิน
– การบริหารงานบุคคล การสรรหา การบรรจุ แต่งตั้ง การเสริมสร้างประสิทธิภาพ ในการปฏิบัติงาน วินัย การรักษาวินัย การดำเนินการทางวินัย การออกจากราชการ การอุทธรณ์ และการร้องทุกข์
– การจัดทำมาตรฐานภารกิจงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา ประเมินผลการปฏิบัติงาน ตามมาตรฐานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
– การส่งเสริมสนับสนุนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
– การประสานความร่วมมือกับชุมชนและท้องถิ่น ในการระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษาและให้บริการด้านวิชาการแก่ชุมชน
– การจัดระบบควบคุมภายในสถานศึกษา
– การจัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน

ภาค ข ความเหมาะสมกับตำแหน่ง (100 คะแนน)
1. ประเมินผลการปฏิบัติงานตามตัวชี้วัดและคะแนนองค์ประกอบการประเมินตามที่ สพฐ.กำหนด (50 คะแนน)
2. สอบสัมภาษณ์ (50 คะแนน)

ดาวน์โหลด >> [หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผอ.-รองผอ.โรงเรียน สังกัดสพฐ. ว19 ลงวันที่ 16 ธันวาคม 2557]

ชมคลิปที่เกี่ยวข้อง คลิปที่จะทำให้ท่านสอบติด : คลิกเพื่อรับชมรับฟัง
1. บรรยายสรุปเนื้อหา การบริหารวิชาการ
2. บรรยายสรุปเนื้อหา การบริหารทั่วไป
3. บรรยายสรุปเนื้อหา การบริหารงานบุคคล
4. บรรยายสรุปเนื้อหา การบริหารงบประมาณ ตอน การเงินการบัญชี
5. บรรยายสรุปเนื้อหา การบริหารงบประมาณ ตอน การพัสดุและสินทรัพย์ 
6. บรรยายสรุปเนื้อหา สมรรถนะทางการบริหาร

พิเศษ : สำหรับท่านที่ต้องการ E-book สรุปเนื้อหาเตรียมสอบผู้บริหารสถานศึกษา 2558 คุณภาพสูง ราคาสบายกระเป๋า ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่นี่ >> [E-book สรุปเนื้อหาเตรียมสอบผู้บริหารสถานศึกษา 2558]Leave a Comment