ว22/2561 หลักเกณฑ์คัด ผอ. โรงเรียน เขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ จังหวัดชายแดนภาคใต้ วิธีคัด ผอ. 2561 ชายแดนใต้

ว22/2561 หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้เฉพาะจังหวัดยะลา ปัตตานี และนราธิวาส และ๔ อำเภอในจังหวัดสงขลา

ดาวน์โหลด : >> [ว22/2561 เกณฑ์คัด ผอ.โรงเรียน ชายแดนใต้ 2561]Leave a Comment